Қола дәуіріндегі Қазақстан

Сабақ жоспарлары

  • 20.12.2016
  • 659

Қола дәуіріндегі Қазақстан семинар сабақ жоспары

Қола дәуіріндегі Қазақстан семинар сабақ жоспары


Семинар мақсаты: Қазақстан территориясында тұратын Андронов тайпаларының материалдық және рухани мәдениеті, аймақтық ерекшеліктері энеолит дәуіріндегі археологиялық мәдениеттің өзара байланысы және бірін-бірі ауыстыру.
Тапсырма: сұрақтарды қарастыру кезінде басты назар аударатындар, мәдениетің дәуірленуі және хронологиясы жөніндегі әр түрлі көзқарастар, андронов мәдениетке кіретін тарихи бірлестік, материалдық мәдениеттің маңыздылығы, үй құрылыстары және жерлеу салттары. Ареалдық проблемаларды Қазақстандық ескерткіштермен байланыстыра қарау.
Негізгі түсініктер: қорғану қарулары, псалия, колесница, трупосожжение, трупоположение, циста, погребальная камера, индоиранцы, всадничество.
Сұрақтар:
1.

Қола дәуіріндегі Қазақстанның табиғат жағдайлары


2.

Қазақстандағы қола дәуірі мәдениетінің мәселелері


3.

Қола дәуірінің дәуірленуі


4.

Андроновтық тұрғындардың шаруашылығы және өмір сүру түрлері


5.

Рухани мәдениет


6.

Қазақстанның қола дәуірлік ескерткіштері және ежелгі арий мәселелері


Әдебиеттер:
1. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. Алматы., 1993.
2. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 4-х томах. Т.1. Алматы., 1996.
3. Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.
4. Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. А-А., 1982.
5. Оразбаев А.М. Северный Казахстан в эпоху бронзы. ТИИАЭ АН Каз.ССР, 1958. Т.5.
6. Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Булак I в Западном Казахстане. МИА, 1962, №120.
7. Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. МИА, 1960, №88.
8. Маргулан А.Х. Беғазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана. А., 1998. Т.1.