Палеолит

Сабақ жоспарлары

  • 20.12.2016
  • 898

Палеолит семинар сабақ жоспары

Палеолит семинар сабақ жоспары


Семинар мақсаты:
Әр түрлі кезеңде мекендеген палеолит адамдардың мәдениеті мен олардың дамуы, қару жарақтардың пайда болуы, әр түрлі аймақтарда және де олардың таралуы ғаламшар бетінде.
Тапсырма:
Көптеген сұрақтар мен лекциялық материалдарды менгеру және керекті әдебиеттерді пайдалану, тас өңдеудің көптеген тәсілдеріне көп көңіл бөлу. Палеолит кезеңінің әр түрлі маңызы бар жерлеулер мен тұратын үйлердің құрылуы, әр түрлі мәдениеттер, маңызды құралдар.
Негізгі түсініктер:
Олдувай индустриясы, леваллуаз техникасы, призмалық техникасы, ретушь, резцовый скол, пластина, отщеп, нуклеус, остроконечник, скребло.
Сұрақтар:
1.

Дәуірленуі, хронология, ескерткіштер түрлері


2.

Төменгі палеолит тас индустриясының дамуы


3.

Төменгі палеолиттегі тұрғын үйлер және жерлеулер


4.

Жоғарғы палеолит тас индустриясы


5.

Жоғарғы палеолиттегі тұрғын үйлер мен жерлеулер


6.

Археологтар айтуынша Орталық Евразияның қоныстану жолдары

 


Әдебиеттер:
1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учеб. Для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1989.
2. Археология СССР. Палеолит СССР. – М.: Наука, 1984.
3. Мартынов А.И. Археология: учебник. – М.: Высш. шк., 1996.
4. Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. М-Л., 1962.
5. Бадер О.Н. Сунгирь. М., 1978.
6. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. М., 1980.
7. Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977.
8. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968.
9. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: введение и основы. – Новосибирск: ВО «Наука», 1994.